Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vidimace a legalizace

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Základní informace :
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.
Vidimace - kdokoli.

Podmínky a postup:
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince aj.). Legalizace se neprovede :

  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.


Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny. Vidimace se neprovede :

  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, lovecký lístek, směnka, šek, geometrický plán, rys apod.)
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • jsou-li na listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • jestliže se kopie doslovně neshoduje s listinou, z níž je pořízena
  • je-li listina, z níž je kopie pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a  není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného podle zvlášt. práv. předpisu.

Kde, s kým a kdy podat žádost :
Osobní návštěvou na OÚ Pašinka, úřední hodiny:

pondělí : 8.00 - 10.00 a středa 8.00 - 10.00 a 17.00 - 19.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou :
Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.
Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. Kopii vidimované listiny Vám pověřený úředník na požádání poskytne.

 

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici :
Nejsou

Poplatky a jak je lze uhradit :
Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení :
Na počkání

Další činnosti  co jsou po žadateli požadovány :
Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít :
Nelze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje :

  • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy :

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní osoba: Miloslava Tyková, DiS.

 tel. 321 724 155